2021-02-01 14:17:36

Finwire Smallcap

Hästkällaren föreslår två nyval till styrelsen och ny styrelseordförande, riktad nyemission till Dividend Sweden

Aktieägarna i Hästkällaren Rid Trav & Western, som säljer hästrustning, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 18 februari 2021. Stämman genomförs utan fysisk närvaro genom att aktieägare utövar sin rösträtt endast genom poströstning.

Cecilia Hollerup och Ellinor Örtegren utträder på egen begäran ur styrelsen. Till nya styrelseledamöter föreslås Per Trossmark och Staffan Nilsson väljas. Per Trossmark föreslås väljas till ny styrelseordförande.

Styrelsen förelsår att stämman beslutar om riktad nyemission av 277 000 B-aktier till en teckningskurs på 9 kronor per aktie som tecknas av investeringsbolaget Dividend Sweden.

Vidare förslår att stämman beslutar om emission av högst 743 702 teckningsoptioner TO 1 2021 att tilldelas befintliga aktieägare i bolaget. Fyra befintliga aktier ger rätt till en teckningsoption. En teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en ny B-aktie till en teckningskurs på 7,20 kronor per B-aktie.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolaget att tillföras maximalt 5,3 miljoner kronor och utspädningen blir i sådant fall 18,6 procent medräknat den riktade nyemissionen till Dividend Sweden. Fyra aktier föreslås ge rätt till en teckningsotion.

Henrik Öhlin
henrik.ohlin@finwire.se, 0703-21 06 99
Nyhetsbyrån Finwire

DS Plattformen Anima Group
consumergoods consumerservices ecommerce funding leisure retail sports tech