2022-01-18 09:26:16

Finwire 3rd Source

AMF Aktiefond Nordamerika – stark avslutning på rekordåret 2021

AMF Aktiefond Nordamerika steg med 16,6 procent under årets fjärde kvartal. Fondens jämförelseindex steg med 15,9 procent. För helåret 2021 avkastade fonden 46,2 procent medan jämförelseindex steg med 44,6 procent. Det är det fjärde året i följd som fonden har en högre avkastning än sitt jämförelseindex.

De amerikanska börserna hade en stark avslutning på året. Såväl S&P 500 som Nasdaq 100 har nu stigit sju kvartal i följd sedan pandemiutbrottet. Stigande företagsvinster och en mycket stark efterfrågan, i kombination med en fortsatt stimulerande penning- och finanspolitik, stävjade såväl effekterna av utbrotten av omikron liksom inflation och störningar i leveranskedjan som endast hade en kortvarig effekt på börserna.

Samtliga sektorer hade en positiv avkastning under kvartalet. Särskilt bra gick transportrelaterat liksom halvledare, medan olja och finans hade en mer modest utveckling. S&P 500 och tekniktunga Nasdaq hade en likartad utveckling, medan småbolagsindex Russell 2000 tappade mot slutet av kvartalet. Dollarn stärktes mot kronan med 3 procent under perioden.

Fondens utveckling gynnades särskilt av halvledarsektorn liksom fastigheter, där logistikfastighetsbolaget Prologis stod för det enskilt största bidraget med en uppgång om 39 procent.

”De senaste årens tillväxt inom e-handel, särskilt sedan pandemiutbrottet, har lett till ett stort behov av logistikfastigheter vilket drivit upp värdet på företagets fastigheter. Prologis är störst i världen på industriella lagerutrymmen, med nästan 1 miljon kvadratmeter lageryta i 19 länder på fyra kontinenter. Den skyhöga efterfrågan har drivit vakansgraden till den lägsta någonsin. Företag tecknar nu hyreskontrakt på lageryta som just nu är under uppbyggnad. För året räknar Prologis med att hyrespriserna för 2021 kommer att ha stigit med 19 procent.” säger Ulf Alexandersson, en av fondens förvaltare.

Under kvartalet har fondens exponering mot sällanköpsvaror och IT minskat, medan exponeringen mot hälsovård ökat. Elva innehav har avyttrats och fyra har tillkommit, som en följd av att fonden ytterligare koncentrerats kring ett antal kärninnehav.

Utsikterna för såväl amerikansk ekonomi som den amerikanske konsumenten ser fortsatt goda ut. Utöver pandemirisker är framförallt inflationstrycket, med åtföljande åtstramningar från den amerikanska centralbanken, samt störningar i leveranskedjan, några tänkbara risker inför 2022.

De största innehaven i fonden var vid kvartalets slut Microsoft, Alphabet, samt Tesla.

(Samtliga procenttal är angivna i SEK om inte annat anges).

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

AMF Aktiefond Nordamerika
mutualfunds