2022-01-18 09:39:25

Finwire 3rd Source

AMF Balansfond – allokeringen bidrog positivt under ett starkt börskvartal

AMF Balansfond steg med 7,9 procent under det fjärde kvartalet, vilket var bättre än jämförelseindex som steg med 7,1 procent. Fondens allokering med en övervikt i aktier gav det största bidraget till överavkastningen, under ett starkt kvartal för aktiemarknaden.

Sammantaget blev fjärde kvartalet väldigt starkt för aktiemarknaderna och fondens innehav i framför allt Sverige och USA utvecklades väl. Efterfrågan på risktillgångar var fortsatt hög och ränteportföljen bidrog positivt, tack vare en övervikt i företagsobligationer.

”Kvartalet inleddes avvaktande då marknaden var nervös inför det tredje kvartalets rapporter. Bristen på insatsvaror höll i sig och inflationen bidrog till ökad osäkerhet. Men bolagens rapporter och guidning överträffade förväntningarna”, berättar Björn Lind, en av fondens förvaltare.

Inflationen var i fokus, liksom centralbankernas agerande. I december höjde Bank of England styrräntan och den amerikanska centralbanken gav signaler om en stramare penningpolitik där räntehöjningar kan bli aktuella under 2022. I Sverige var inflationstakten högre än Riksbankens prognoser och Riksbanken har nu sagt att en räntehöjning kan bli aktuell under senare delen av 2024.

”Många bedömare har ändrat hållning och tror nu att inflationen blir högre och mer långvarig än man tidigare räknat med, vilket kan leda till högre räntor. Till en början brukar räntehöjningar inte bryta en uppgång, men längre fram i cykeln kan det dämpa börskurserna”, säger Björn Lind.

Rapporter om den nya virusvarianten omikron medförde stora kurssvängningar. Men Björn Lind menar att samhället nu har bättre beredskap för att hantera nya coronavirus och att tröskeln för större nedstängningar därför är högre.

Utvecklingen sektorer emellan var relativt jämn. I fondens utlandsdel tillhörde konsumentvaror kvartalets vinnare och innehavet i Procter & Gamble gynnade fonden, liksom Microsoft och den amerikanska detaljhandelskedjan Lowe’s. Sämre gick det för Hong Kong Exchange & Clearing som påverkades av utvecklingen i Kina.

I Sverigedelen bidrog Investor och Latour positivt till den relativa avkastningen. Fonden har även ökat andelen småbolag, med ett positivt resultat. Ett exempel är det relativt nya innehavet i vårdbolaget Medicover, som har gjort flera förvärv och har en stark balansräkning som möjliggör ytterligare tillväxt. Innehaven i Sinch och SEB bidrog negativt, liksom AstraZeneca, vars rapport för tredje kvartalet blev en besvikelse.

Björn Lind ser framför sig en inledning av 2022 med hyggliga bolagsrapporter och en relativt stark konjunktur. Men längre in på året tror han att det finns en risk för ökad motvind, då inflation och räntehöjningar kan sätta press på företagens marginaler.

Ett nygammalt innehav är Warren Buffetts investmentbolag Berkshire Hathaway, som Björn Lind tror har goda utsikter i ett sådant lite tuffare klimat. Bolaget har en koncentrerad portfölj av börsnoterade aktier, däribland en mycket stor position i Apple.

”Aktien har släpat efter lite vilket avspeglar sig i en låg värdering. Den rörelsedrivande delen har gått väldigt bra tack vare återhämtningen i USA. Företaget har också en väldigt stark balansräkning och har påbörjat stora återköp av aktier”, säger Björn Lind.

Vid årsskiftet var fondens Sverigedel överviktad i investmentbolag och hälsovård, och underviktad i verkstad och operatörer. Utlandsdelen hade en övervikt i informationsteknologi, samt i kommunikationstjänster. Inom hälsovård var fonden underviktad.

Exponeringen mot aktier låg vid årsskiftet på knappt 65 procent. Övervikten i företags- och bostadsobligationer bibehålls i fondens räntedel, liksom en kortare duration än jämförelseindex, som ett skydd mot stigande räntor.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

AMF Balansfond
mutualfunds