2022-01-18 09:45:10

Finwire 3rd Source

AMF Räntefond Lång – bra kvartal med fortsatt hög efterfrågan på risktillgångar

Avkastningen i Räntefond Lång uppgick till 0,0 procent under årets fjärde kvartal, i likhet med 0,0 procent för fondens jämförelseindex.

Konjunkturen var fortsatt stark under det fjärde kvartalet, räntorna förhållandevis låga och efterfrågan på risktillgångar hög.

”Marknaden för företagsobligationer var fortsatt stark och Räntefond Lång gynnades av en övervikt i företagsobligationer i förhållande till sitt jämförelseindex. Under slutet av året kom höga inflationssiffror in och räntorna gick upp, vilket gjorde att fjärde kvartalet stannade på noll i avkastning. Dock blev helåret 2021 ett bra år för fonden relativt marknaden”, säger Johan Moeschlin, en av fondens förvaltare.

Sammantaget var årets fjärde kvartal starkt ur ett makroperspektiv. Återhämtningen fortsatte, arbetslösheten minskade och privatkonsumtionen ökade.

Upptäckten av den nya virusvarianten omikron ledde dock till förnyad oro då marknaden utvärderade effekterna av eventuella nya restriktioner och nedstängningar. Blickarna riktades särskilt mot Kina, som har nolltolerans mot smittspridning och där flera städer stängdes ner. Osäkerheten resulterade i globalt fallande räntor.

”Det finns dock en bättre beredskap för pandemin idag och även om omikron framstår som mer smittsam så tycks sjukdomsbilden inte vara lika allvarlig. Den värsta osäkerheten lade sig efter ett tag och räntorna steg åter något i slutet av december”, säger Johan Moeschlin.

Inflationstakten i västvärlden, inklusive Sverige, var hög under kvartalet, främst drivet av snabbt stigande energipriser. Riksbankens bedömning är att ökningen är tillfällig och att inflationen återgår till normala nivåer under nästkommande år.

”Inflationen var högre än Riksbanken förväntat sig och de har nu sagt att en räntehöjning kan bli aktuell under senare delen av 2024. De har även uttryckt att det finns anledning att successivt minska Riksbankens innehav i värdepapper efter 2022”, säger Johan Moeschlin och fortsätter:

”Det finns en risk att Riksbankens bedömning är felaktig och att kommande inflationssiffror överstiger deras prognoser. De kan därför behöva strama åt penningpolitiken snabbare än de signalerat”.

Efterfrågan på risktillgångar, såsom kreditobligationer, var hög under kvartalet, även om marknaden blev något mer försiktig i samband med nyheterna kring omikron. Spreadarna låg vid årsskiftet på en lägre nivå än innan virusvarianten upptäcktes. Johan Moeschlin utökade innehaven i företagsobligationer genom ett par investeringar under kvartalet.

”Vi har stärkt fondens hållbarhetsprofil ytterligare genom investeringen i en grön obligation från Kungsleden, som är ett stabilt och lönsamt fastighetsbolag. Vi investerade också i en obligation utgiven av den Nordiska investeringsbanken, NIB, som vi ser som en säker och grön investering med god avkastning. Däremot minskade vi innehavet i fordonstillverkaren Scania av ESG-skäl”.

Inför 2022 förväntar sig Johan Moeschlin att ekonomin fortsätter växa, om än i lägre takt än under 2021. Men han delar inte centralbankernas uppfattning att inflationen blir tillfällig och tror att räntorna kan stiga i början av året, även om det inte blir tal om några kraftiga höjningar.

”Mot bakgrund av det kommer fonden att ha en kortare duration än jämförelseindex och en bibehållen övervikt i företags- och bostadsobligationer. Jag kommer dock att ha en försiktig hållning till fastighetsobligationer. Fastighetsbolagen har varit flitiga emittenter och riskerar att påverkas negativt vid en ränteuppgång”, avslutar Johan Moeschlin.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

AMF Räntefond Lång
fundbond mutualfunds