2023-01-16 11:17:47

Finwire 3rd Source

AMF Aktiefond Global – Konjunkturkänsliga bolag vinnare under årets sista kvartal

Aktiefond Global avkastade 2,9 procent under det fjärde kvartalet, medan jämförelseindex steg med 2,5 procent. Inflation och räntehöjningar stod i fokus även under årets sista kvartal, men efter att ha nått årslägsta i september återhämtade sig börserna något.

”Kurserna var väldigt nedtryckta i början av kvartalet och signaler från USA om att inflationen mattades av i kombination med relativt hyggliga rapporter fick marknaden att repa nytt mod. Men efter nya hökaktiga uttalanden ifrån ECB och Fed i december backade kurserna återigen”, säger Globalfondens förvaltare Björn Lind.

Konjunkturkänsliga sektorer som industri, energi, råvaror och finans gick bra under kvartalet. Bland de positiva bidragsgivarna fanns Hong Kong Exchange, det franska oljebolaget Total, investmentbolaget Berkshire Hathaway och Emerson Electric. Sämre gick det för teknologibolag, fastigheter, sällanköpsvaror och kommunikationstjänster, såsom Google och Microsoft.

Även flera av fondens övriga negativa bidragsgivare under kvartalet var teknologirelaterade, såsom cybersäkerhetsbolaget Palo Alto Networks, minnestillverkaren Hynix, Samsung och e-handelsföretaget Shopify.

Fondens avkastning gynnades däremot av utvecklingen i det franska byggmaterielbolaget Saint Gobain – en aktie som Björn Lind menar är lågt värderad och som han tror på även framöver. Aktien har ett P/E-tal på 10 vilket ett tecken på att marknaden väntar sig att bolaget går en tuff period till mötes.

”Saint Gobain genomgår en förändring och har sålt av konjunkturkänsliga verksamheter och investerat i mindre konjunkturkänsliga, vilket borde ge ökad stabilitet framöver. Med marknadens starka fokus på hållbarhet och ökade investeringar i energieffektivisering av byggnader bör Saint Gobain kunna gynnas även i en vikande konjunktur”, säger Björn Lind.

Ett annat bolag med stabila utsikter är amerikanska Sempra Energy. Bolaget distribuerar elektricitet och naturgas i Texas och Kalifornien – två stabila och reglerade marknader.

”Det finns ett väldigt stort behov i båda delstaterna av effektiv distribution av el utan förluster. Bolaget investerar också i utökad kapacitet för att transportera naturgas och är positionerat för att växa inom vind- och solkraft. Det är en relativt defensiv placering och kursen lär inte sticka iväg, men Sempra bedömer vi få en stabil vinsttillväxt de kommande åren och aktien bör ge en positiv avkastning som överträffar marknaden”, säger Björn Lind.

Inför 2023 tycker förvaltaren att det mesta talar för att den stramare penningpolitiken får en dämpande inverkan på tillväxten och att företagens vinstutsikter mattas av. Då värderingarna steg något i slutet av 2022 har han måttliga förväntningar på börsutvecklingen.

”Inflationstakten lär dock mattas av successivt vilket är positivt för räntor och börsen. Och en återöppning i Kina efter landets strikta covid-politik kan ge stöd åt den globala konjunkturen och vinstutvecklingen”, säger han.

En aktie i Globalfonden som bör kunna gynnas av att den kinesiska ekonomin normaliseras är Alibaba. Bolaget har en ledande position inom kinesisk e-handel och är även ledande i Kina inom molntjänster. Bolaget bedöms vara attraktivt värderat och aktien har en bra potential framöver.

Globalfonden hade vid årsskiftet en förhållandevis stor exponering mot Europa och USA. Risken för en djup lågkonjunktur i USA är låg och många bolag på den europeiska aktiemarknaden är attraktivt värderade.

”Övervikten i Europa förklaras av bolagsval. Vi har helt enkelt haft lättare under kvartalet att hitta europeiska bolag, med stabila affärsmodeller och balansräkningar, som känts prisvärda. I takt med att de kinesiska och japanska samhällena öppnar upp efter covid ser jag framför mig att vi finner fler intressanta bolag även där”, säger Björn Lind.

Portföljen är balanserad med innehav i bolag som vi bedömer har goda utsikter i en fortsatt osäker miljö, såsom Microsoft, Berkshire Hathaway, Astra Zeneca och East Japan Railway.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

AMF Aktiefond Global
fundglobal mutualfunds