2023-01-16 11:29:45

Finwire 3rd Source

AMF Aktiefond Nordamerika – Årets sista kvartal bjöd på en uppgång för fonden

Aktiefond Nordamerika steg med 1,5 procent under årets sista kvartal. Fondens jämförelseindex backade med 0,2 procent. För helåret var fondens avkastning 2 procentenheter högre än jämförelseindex. Det är femte året i följd som fonden avkastar bättre än sitt jämförelseindex.

Amerikanska aktier avslutade året genom att stiga på bred front under fjärde kvartalet, där merparten av sektorerna hade en positiv avkastning mätt i dollar. Bäst gick cykliska sektorer som olje- och råvarurelaterat, samt verkstad. Svagast utveckling hade sällanköpsvaror, huvudsakligen bilrelaterat.

Under kvartalet försvagades dollarn med 6 procent mot kronan. Under året stärktes dock dollarn med sammanlagt 15 procent mot kronan, något som för en svensk sparare väsentligt lindrade årets nedgång i den amerikanska aktiemarknaden.

Efter ett utmanande år med rekordinflation och kraftigt stigande räntor stärktes sentimentet under oktober och november av starkare företagsvinster än förväntat under rapportsäsongen, en inbromsning i inflationen och en försiktig optimism kring takten i kommande räntehöjningar.

”Men den positiva stämningen försämrades i december efter en ovanligt hökaktig ränteprognos från USA:s centralbank Federal Reserve, som räknar med att styrräntan kommer att överstiga 5 procent under 2023”, säger fondens förvaltare Ulf Alexandersson.

Räntan på den 10-åriga amerikanska statsobligationen låg vid utgången av 2022 på 3,9 procent, efter den största årliga ökningen sedan 1977.

Fondens förvaltningsmodell, med ett koncentrerat antal kärninnehav och hög andel bolagsspecifik risk, har fungerat väl givet hög marknadsvolatilitet, kraftigt stigande räntor och allmän geopolitisk oro. Merparten av överavkastningen kom följaktligen från bolagsvalen och en mindre andel från allokeringen mellan sektorer.

Fondens största enskilda bidragsgivare under kvartalet var oljebolaget ConocoPhillips, industribolaget Emerson Electric, försäkringsbolaget Chubb, samt fondförvaltaren BlackRock. På sektornivå gav positionering inom elektrisk utrustning samt halvledare störst bidrag. IT-säkerhetsföretaget Palo Alto Networks samt mjukvaruföretaget Salesforce stod för de största enskilda negativa bidragen.

Vad gäller utsikterna inför 2023 kommer marknaden inledningsvis att fortsätta präglas av inflationsutvecklingen och Feds penningpolitik, samt risken för recession. Men vi kan även komma att få se slutet av räntehöjningarna enligt Ulf Alexandersson.

”Givet att inflationstakten avtar kommer centralbanken uppskattningsvis att någon gång senare under året växla från räntehöjningar till sänkningar. Marknaderna flyttar fokus till 2024 års återhämtning och börjar prisa in en vinståterhämtning långt innan vi börjar se förbättringar i själva ekonomin.”

Mot bakgrund av den fortsatta osäkerheten har fondens förvaltare valt att inrikta sig på stabila bolag vars intjäning relativt sett är mindre beroende av konjunkturen och som kan stå emot ytterligare räntehöjningar.

”Den geopolitiska utvecklingen har lett till att amerikanska – men även utländska – bolag flyttat tillverkning till USA eller vänligt inställda närliggande länder. Utöver stora kapitalinvesteringar har den högre tillverkningskostnaden även lett till ökat fokus på automatisering och annan innovation. Detta i kombination med ett stort strukturellt behov inom exempelvis elektrifiering och halvledare gör att fonden har större positioner inom vissa verkstadsbolag liksom halvledartillverkare”, avslutar Ulf Alexandersson.

Fondens största innehav var vid årsskiftet Microsoft, Alphabet, samt Procter & Gamble.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

AMF Aktiefond Nordamerika
mutualfunds