2023-01-16 11:54:23

Finwire 3rd Source

AMF Aktiefond Sverige – Stockholmsbörsen vände upp under årets sista kvartal

AMF Aktiefond Sverige steg under det fjärde kvartalet med 10,2 procent medan fondens jämförelseindex SIXPRX steg med 11,1 procent.

Efter ett fantastiskt bra år 2021 hade Sverigefonden en tuffare utveckling under 2022, då aktiemarknaderna tyngdes av kriget i Ukraina, inflationsoro och stigande räntor. Stockholmsbörsen noterade årslägsta i början av fjärde kvartalet, men kurserna vände upp något i oktober och november, för att återigen backa i december.

Bland sektorer gick verkstad och finansbolag bäst under kvartalet. Sämsta sektorer var teleoperatörer och energi. Innehaven i Avanza, Volvo och teknikbolaget Sinch bidrog positivt till fondens relativa avkastning, medan Billerud, SCA och Intrum gav negativa bidrag. Vad gäller sektorer hade fonden vid årsskiftet 2022/23 en övervikt inom informationsteknologi med HMS Networks, Ericsson och Hexagon i spetsen, samt i finanssektorn och hälsovårdssektorn med betydande innehav i Investor och AstraZeneca. Fonden var underviktad i teleoperatörer och dagligvaror. De största innehaven var Investor, Volvo, SEB, Atlas Copco och Epiroc.

Under kvartalet ökades positionerna i Balder och SCA då aktierna kommit ned i pris. Innehavet i AstraZeneca utökades också då värderingen bedöms som fortsatt attraktiv och bolaget har en robust pipeline som kommer att kunna driva långsiktig tillväxt.

De största nettoförsäljningarna gjordes i Investor, Alfa Laval och Hexagon.

”När det gäller Alfa Laval har fartygsordrarna försvagats och i bolagets Marine-division finns en del fastpriskontrakt där marginalerna riskerar att förbli pressade under 2023. Aktien är även relativt högt värderad och kursen tål inte några större besvikelser”, säger Sverigefondens förvaltare Tomas Risbecker.

En av årets och sista kvartalets vinnare är fiberteknikbolaget Hexatronic, i vilket fonden har investerat. Bolaget tillverkar och säljer fiberoptiska produkter och trådlösa system inom mobiltäckning och växer snabbare än marknaden i både USA och Storbritannien.

”Tillväxten ser ut att hålla i sig de närmaste två–tre åren och med tre positiva vinstvarningar i ryggen tror jag att aktien trots kursutvecklingen har förutsättningar att fortsätta utvecklas väl”, säger Tomas Risbecker.

Framför allt i USA har Hexatronic lyckats plocka marknadsandelar, från en låg nivå, med sitt för kunden kostnadseffektiva system. Här finns också planer på ytterligare förvärv. Efter årsskiftet kommer Hexatronic också att se över sitt marginalmål och troligen justera det uppåt.

”Vart femte amerikanskt hushåll är uppkopplat mot fiber, jämfört med cirka 65 procent av de svenska. I takt med att USA-marknaden växer för gruppen och prishöjningarna har kommit ikapp kostnadsökningarna, väntas marginalen fortsätta stiga”, säger Tomas Risbecker.

Inför det nya året pekar alla ledande indikatorer på en global recession. Tomas Risbecker ser en konsumentledd lågkonjunktur som det mest sannolika, men han ser även varningssignaler om en mer utdragen allmän lågkonjunktur.

”Företagens marginaler kommer sannolikt att komma under press och vinstprognoserna är troligen för höga givet utvecklingen i omvärlden. Men än så länge så har de flesta börsföretag klarat de nya utmaningarna bra”, konstaterar han.

Trots de potentiella riskerna bedömer förvaltaren att de övergripande utsikterna för den svenska aktiemarknaden är neutrala till positiva.

”Värderingen av Stockholmsbörsen har kommit ned under 2022 och ligger nu i linje med det historiska snittet. I tider med osäkra framtidsutsikter och risk för lågkonjunktur har kvalitetsaktier skyddat sina vinster bättre än andra bolag och utvecklats relativt väl”.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

AMF Aktiefond Sverige
fundsweden mutualfunds