2023-01-16 12:31:58

Finwire 3rd Source

AMF Företagsobligationsfond – Relativt stabila utsikter för företagsobligationer

Avkastningen i AMF Företagsobligationsfond uppgick till 0,9 procent under årets fjärde kvartal, medan avkastningen för fondens jämförelseindex var 0,4 procent.

Den höga inflationstakten höll i sig även under årets sista kvartal men marknadsräntorna föll ändå initialt. Marknaden hyste då förhoppningar om att den amerikanska inflationen hade nått sin topp, att en lågkonjunktur var i sikte och att slutet på de kraftiga höjningarna av styrräntorna kunde vara inom räckhåll. Förhoppningarna kom dock av sig när den europeiska centralbanken, ECB, kom med sitt räntebesked i mitten av december.

”Där markerade ECB tydligt att ytterligare räntehöjningar var att vänta och att styrräntan måste upp avsevärt. Marknaden togs lite på sängen av beskedet som fick marknadsräntorna världen över att stiga”, säger fondens förvaltare Johan Moeschlin.

Framför allt de korta räntorna steg under kvartalet och den svenska tvåårsräntan nådde nästan upp till den tidigare årshögstanivån. De längre räntorna var dock nästintill oförändrade under kvartalet som helhet.

Riksbanken följde det internationella mönstret och kom i november med ytterligare en kraftig räntehöjning på 0,75 procentenheter, till 2,5 procent, och har aviserat att ytterligare höjningar är att vänta. Direktionen har dock varit oenig då ett par av ledamöterna menar att den penningpolitiska åtstramningen redan börjat få effekt på den räntekänsliga svenska ekonomin.

”Dessa ledamöter är än så länge i minoritet, men Riksbanken har en ny chef och en ny ledamot i direktionen på väg in och det återstår att se om de är hökar eller duvor”, säger Johan Moeschlin.

Fondens avkastning påverkades något negativt av de stigande marknadsräntorna. Kreditspreadarna gick under året isär kraftigt fram till slutet av oktober, men utvecklingen stannade av under årets två sista månader vilket då gav ett positivt bidrag till avkastningen.

”Spreadarna gick isär mest i fastighetsbranschen, men det var också där de gick ihop mest i slutet av året. Det har funnits en oro för hur fastighetsbolagen ska refinansiera sina förfall framöver och att vissa bolag ska få försämrat kreditbetyg. Men vi har varit försiktiga och undvikit de bolag där risken för en nedgradering bedöms vara störst”, säger Johan Moeschlin.

Företagsobligationsfonden gjorde nyinvesteringar i en femårig obligation från Husqvarna och en treårig obligation från Electrolux, båda med rörlig ränta. Fonden avstod från investeringar i fastighetsbolag och fordonsbolag.

Vad gäller utsikterna är förvaltarens huvudsyn att inflationen kan bli mer långvarig än Riksbanken räknar med och att styrräntan behöver höjas mer än prognosen visar. Marknaden har dock redan börjat förvänta sig sänkta styrräntor mot slutet av året på grund av en svagare konjunktur, en prognos Johan Moeschlin tror kan behöva korrigeras.

”I den potentiellt positiva vågskålen kan vi lägga en återöppning av det kinesiska samhället vilket kan få en positiv effekt på världsekonomin genom ökad efterfrågan. Och även om det i dagsläget inte känns sannolikt, kan man inte utesluta att det blir fred i Ukraina, vilket skulle vara positivt för Europa”, säger han.

Johan Moeschlins bedömning är att vi får se en mjuklandning i ekonomin snarare än en krasch, där tillväxten avtar något och arbetslösheten stannar på rimliga nivåer. Det skulle kunna innebära ett ganska hyggligt scenario för risktillgångar, såsom företagsobligationer.

Fonden har legat i det kortare intervallet av det tillgängliga durationsmandatet men efter en betydande uppgång i korträntorna finns nu möjlighet att förlänga detta. Johan Moeschlin kommer att vara avvaktande och selektiv i de investeringar som görs, men han påpekar att läget trots de osäkra utsikterna är bättre än på många år för sparare i företagsobligationsfonden.

”Tack vare höga korträntor och väldigt generösa spreadar ger sparandet i fonden en förväntad avkastning på mer än fem procent. På ett par års sikt är det ett väldigt bra alternativ till ett banksparande och till väldigt låg risk eftersom vi uteslutande investerar i företag med hög kreditvärdighet”, avslutar han.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

AMF Företagsobligationsfond
fundbond mutualfunds