2023-04-13 16:04:46

Finwire 3rd Source

AMF Aktiefond Global – Teknologiaktier återhämtade sig under ett händelserikt kvartal

AMF Aktiefond Global avkastade 7,6 procent under årets första kvartal, medan jämförelseindex steg med 6,8 procent. Kvartalet inleddes starkt men återhämtningen kom av sig i mars då oron i banksektorn skapade ny turbulens på marknaderna.

Inflationen stod fortsatt i fokus under inledningen av året och visade tecken på att falla i flera länder, men inte i den takt som marknaden hoppats på. Trots det var börshumöret relativt gott.

”Inflationen har visat sig vara ihållande och centralbankerna ser ut att behöva fortsätta med sina räntehöjningar en tid. De flesta företag vi pratat med verkar dock ha kunnat kompensera för sina ökade kostnader genom prishöjningar och rationaliseringar”, säger Globalfondens förvaltare Björn Lind.

I mars präglades marknaden av den bankoro som startade i USA med Silicon Valley Bank och som spreds till Europa sedan problemen i den schweiziska storbanken Credit Suisse uppdagades. Utvecklingen påverkade riskaptiten, men Björn Lind påpekar att det finns flera skäl som talar emot en ny bankkris.

”Dels är bankerna idag mer reglerade och har starkare balansräkningar. Kollapsen i de amerikanska nischbankerna bottnar heller inte i kreditförluster utan i den likviditetskris som uppstod då kunderna försökte ta ut pengar, som till stor del var bundna i långa obligationer. Dessutom har både centralbanker och myndigheter varit snabba med att agera för att återställa förtroendet och minska spridningsriskerna”, säger Björn Lind.

Globalfonden inledde året starkt, med bidrag från bolag såsom Deutsche Post och den japanska tillverkaren av elektroniska komponenter Murata Manufacturing. Fondens innehav i lyxsektorn, såsom LVMH, gick också fortsatt bra drivet av återöppningen av den kinesiska ekonomin. Även teknologiaktier gick starkt och Nasdaq stack ut som en av kvartalets bästa delmarknader.

”Många teknologiaktier utvecklades svagt under 2022 då räntorna steg och de straffades även delvis av tidigare höga värderingar. Jag tycker nu att många av dem handlas på intressanta nivåer och konjunkturoron bör kunna gynna dem”, säger Björn Lind.

Fonden gynnades relativt av att vara underviktad i energisektorn, som uppvisade den sämsta utvecklingen till följd av sjunkande energipriser.

Portföljen är fortsatt balanserad med innehav i bolag som bedöms ha goda utsikter i en osäker miljö. För att anpassa portföljen till den ökade oron i finanssektorn har innehaven reducerats något i mindre europeiska banker till förmån för större amerikanska banker, såsom JP Morgan och Bank of America. Dessa bör gynnas då kunder flyttar kapital från mindre banker till större.

”Vi har också blivit mer försiktiga till mindre bolag och sålt en del av våra småbolagsterminer. De mindre bolagen är generellt mer räntekänsliga och påverkas därför mer av osäkerheten på finansmarknaderna”, säger Björn Lind.

Flera av fondens större innehav är kopplade till områden såsom elektrifiering, digitalisering och en åldrande befolkning. Astra Zeneca är ett exempel på en betydande position som utvecklats väl och som fondens förvaltare tror på i en osäker konjunktur.

”Astra har en lovande produktportfölj, bland annat inom onkologi, med flera intressanta preparat i fas III-studier – exempelvis ett samarbete med det japanska bolaget Daiichi Sankyo om ett läkemedel inriktat på bröstcancer. Många svenska analytiker ser inte ut att ha haft med detta i beräkningarna av sina estimat och om studierna faller ut väl kan det bli en trigger för aktiekursen”, säger Björn Lind.

Ett annat innehav som bör kunna gynnas av att den kinesiska ekonomin normaliseras är Alibaba. Bolaget har en ledande position inom kinesisk e-handel och är även ledande i landet inom molntjänster. Bolaget är attraktivt värderat och aktien bedöms ha en bra potential framöver.

Inför den kommande perioden konstaterar Björn Lind att osäkerheten vad gäller inflationen, räntorna och konjunkturen kvarstår. Risken att marknaden över- eller underreagerar på nyheter är stor och han tycker därför att man bör vara beredd på att turbulensen håller i sig.

”Vi räknar med att ekonomin bromsar in – det är ju själva syftet med räntehöjningarna. Därtill har vi den åtstramning som bankoron för med sig när bankerna blir försiktigare i sin utlåning. Centralbankerna kommer att balansera på en slak lina då de ska hantera både inflationen och förtroendefrågan för banksystemet parallellt”, säger han.

Samtidigt som de osäkra tiderna ännu inte ligger bakom oss påpekar Björn Lind att konjunkturen kommer att vända så småningom och att det kommer att dyka upp tillfällen att agera.

”Vi har redan haft en längre period av fallande till oregelbunden börs och det kan vara så att vi snart ser slutet av björnmarknaden. När den amerikanska centralbanken närmar sig sin sista höjning är det dags att vässa pennan och göra upp en köplista över bolag som gynnas tidigt av en konjunkturuppgång”, avslutar Björn Lind.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

AMF Aktiefond Global
fundglobal mutualfunds