2023-04-13 16:08:05

Finwire 3rd Source

AMF Aktiefond Småbolag – Fonden är positionerad för en svagare konjunktur

AMF Aktiefond Småbolag gick under årets första kvartal upp med 5,7 procent medan fondens jämförelseindex Carnegie Småbolagsindex (CSX) steg med 8,2 procent.

Efter en mycket stark inledning på året föll börsen tillbaka i början av mars. Läget stabiliserades i slutet av månaden. Under mars utvecklades de svenska småbolagen något svagare än storbolagen. CSX sjönk med 1,3 procent medan OMX30 steg med 0,9 procent.

”Sentiment och riskaptit påverkades negativt av bank- och finansieringsproblematiken i USA och Schweiz. Efter myndighetsåtgärder lugnade sig marknaden men då räntekänsliga sektorer som fastigheter väger ganska tungt i CSX förklarar det en del av avvikelsen”, säger fondens förvaltare Angelica Hanson.

Fondens största övervikter i förhållande till index är Hexatronic, Addnode och NCAB medan SAAB, Sobi, och Tele2 underviktats. Fondens största innehav är Beijer Ref, Hexatronic och Trelleborg.

Tre av fondens övervikter i förhållande till index gynnade avkastningen under kvartalet – Beijer Ref, Addnode och Sweco. De negativa bidragen kom från Hexatronic, samt från avsaknaden av aktier i Saab och Fortnox.

Under kvartalet deltog fonden genom nyemission i Bejer Ref samt köpte aktier i Getinge och SKF. Efter dåliga nyheter såldes alla aktier i Cint och fonden minskade innehaven något i Axfood och Husqvarna.

En aktie som utvecklats bra är Invisio. Bolaget är specialiserat på kommunikationssystem med avancerade headset, kontrollenheter och kringutrustning. Produkterna är viktiga för både enskilda individer och samhället. De bidrar till att arbetsmiljön blir säkrare och effektivare samtidigt som hörseln skyddas.

”Efter några kvartal med komponent- och leveranssvårigheter har det nu lossnat för Invisio och orderboken är mycket stor. Bolaget är inte uppenbart billigt sett till årets nyckeltal, men försäljningen ser stark ut och inträdesbarriärerna är höga då kunderna ställer krav på att leverantörerna är certifierade”, säger Angelica Hanson.

Invisio har en dominerande marknadsposition och investerar uppåt 15–16 procent av vinsten i forskning och utveckling för att kunna erbjuda de bästa lösningarna. Den totala potentiella marknaden uppgår till 14 miljarder kronor.

Ett annat bolag som fondens förvaltare tycker är intressant, och vars aktie har stor potential, är Byggfakta. Kursen har utvecklats svagt efter börsintroduktionen 2021, men aktien har under året stigit cirka 30 procent. Byggfakta kan liknas vid ett digitalt bibliotek med kringtjänster för allt inom projekt/offert/anbud för bygg- och fastighetssektorn, inte minst för spårning av produktinformation, något som är särskilt viktigt ur ett hållbarhetsperspektiv.

”Bolaget bör kunna visa sin konjunkturstabila sida i en allt tuffare byggmiljö, och kundernas förskottsbetalningar ger en bra kassaflödesprofil. Med en ny vd på plats väntas dels synergier, dels merförsäljning i koncernen genom att tydliggöra all information och tjänster som finns på plattformen både till nya och befintliga kunder”, säger Angelica Hanson.

Kortsiktigt tycker Angelica Hanson att makroläget fortfarande känns förvånansvärt starkt och hon tror att utdelningsperioden som närmar sig kan ge stöd till aktiemarknaden ytterligare ett tag. Hon påpekar dock att konjunkturen kommer att mattas av och även om det ännu inte synts några tydliga tecken kan bankoro, inflation och centralbankernas agerande få efterdyningar.

Många svenska bolag har haft en god utveckling i USA som känns fortsatt starkt med stabil industriproduktion. Lagda infrastrukturprogram kommer att ge möjligheter, logistik- och fraktpriser har fallit rejält och priskompensation har skett. Europa känns enligt förvaltaren däremot lite ”mjukare” och det råder viss osäkerhet kring öppningen i Kina.

Inför vårens kvartalsrapporter tycker hon att verkstadsbolagen verkar vara fortsatt ganska nöjda med efterfrågan även om de möter tuffa jämförelsetal och orderingången fortsätter att falla samtidigt som den positiva valutaeffekten har avtagit.

”Vissa bolag kan gynnas direkt eller indirekt av energieffektivisering, vilket kan motverka en vikande konjunktur. Andra bolag gynnas när fabriker byggs i väst som ett led i att säkra sin logistik- och komponentförsörjning. Marknaden ser däremot igenom bolag med svaga balansräkningar, fastighetsbolag som står inför låneomförhandlingar samt konsumentbolag med en fortsatt vikande trend”, säger Angelica Hanson och avslutar:

”Sammanfattningsvis blir ändå ränteresan helt avgörande för vad som ska hända med riskaptit och börs framöver. Varierande reaktioner på rapporterna är att vänta och vd:arnas framåtblickande kommentarer kommer att skärskådas noga”.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

AMF Aktiefond Småbolag
fundsmallcap mutualfunds