2023-04-13 16:09:02

Finwire 3rd Source

AMF Aktiefond Sverige – Botten sannolikt nådd men blickarna riktas mot konjunkturen

AMF Aktiefond Sverige steg med 6,4 procent under årets första kvartal medan fondens jämförelseindex SIXPRX steg med 8,7 procent.

Fokus låg under perioden på utvecklingen för räntor, inflationen och konjunkturen. Inflationen i Euroland fortsätter just nu ned snabbare än förväntat, främst till följd av sjunkande energipriser.

”Som väntat blåser det nu allt snålare för hushåll med bostadslån och antalet låntagare som beviljats amorteringspaus har ökat kraftigt. Samtidigt är det bara fyra procent av hushållen som inte klarar av de högre räntorna och de allra flesta har marginaler för att klara ännu högre räntor”, påpekar Sverigefondens förvaltare Tomas Risbecker.

I mars präglades marknaden av den bankoro som startade i USA med Silicon Valley Bank och som spreds till Europa sedan problemen i den schweiziska storbanken Credit Suisse uppdagades. Detta resulterade i ökad osäkerhet och riskaversion på marknaden. Det här kan resultera i att företag flyttar insättningar från banker till statspapper, samtidigt som banker blir mer försiktiga i sin kreditgivning och investerare mer återhållsamma.

”Allt detta är åtstramande och marknaden bedömer att centralbankerna inte behöver höja räntorna lika mycket som tidigare prognostiserat. Samtidigt finns det tecken på att marknaden kan ha överreagerat eftersom det inte var kreditförluster som låg till grund för problemen utan den likviditetsbrist som uppstod när kunderna försökte ta ut pengar som bankerna hade investerat i långa obligationer”, säger Tomas Risbecker.

Antalet konkurser ökade rejält under perioden, främst inom detaljhandel, restauranger och byggindustrin. Samtidigt uppvisade de svenska industribolagen en fortsatt stark orderingång.

Bland sektorer gick konsumentvaror, verkstad och råvaror bäst under kvartalet. De sämsta sektorerna var energi och finans. Innehaven i Autoliv, HMS Networks och Volvo bidrog positivt till fondens relativa avkastning, medan SEB, Billerud och Balder gav negativa bidrag. Att fonden inte har ägt Evolution Gaming var den största negativa bidragsgivaren i förhållande till index. Fonden äger inga betting-, tobaks-, vapen- eller oljebolag.

Under kvartalet ökades positionen i EQT då aktien blivit mer attraktivt värderad. Fonden köpte också aktier i Swedbank och Embracer.

”Swedbank levererade ett resultat för fjärde kvartalet 2022 som var betydligt bättre än väntat, främst drivet av ett starkare räntenetto. Samtidigt handlar aktien lägre till följd av den globala osäkerheten kring banksektorn”, säger Tomas Risbecker.

De största nettoförsäljningarna gjordes i Autoliv, H&M och Essity.

”Efter att Autolivs aktie utvecklats starkt har värderingspotentialen minskat. Försäljningen i H&M sker mot bakgrund av att aktien har utvecklats starkt i år och att företaget har mycket att bevisa för att förtjäna sin nuvarande höga värdering”, säger Tomas Risbecker.

Ett innehav som förvaltaren ser fortsatt stor potential i är fondens största – Investor. Bolaget har en imponerande historik av att prestera bättre än börsutvecklingen och har slagit index tolv år i rad. Fondens förvaltare tror att trenden av att slå index kommer att fortsätta.

Inför den kommande perioden förväntas efterfrågan på nya krediter att mattas av både hos privatpersoner och företag vilket kan hålla tillbaka tillväxten. Fokus och oro för inflationens konsekvenser kommer att bytas mot en oro för konsekvenserna av en lägre tillväxt. Tomas Risbecker räknar med att vi såg börsbotten globalt i höstas, men ser en hel del motvind i närtid.

”Bilden av att botten är passerad har stärkts av flera ljuspunkter de senaste månaderna, inte minst vad gäller inflationen. Det ger hopp om ett snart slut på centralbankshöjningarna, vilket gjort att långräntorna har vänt ner. Först måste vi dock ta oss igenom en recession som sätter press på dagens ganska optimistiska vinstprognoser. Här finns risk för besvikelser, inte minst efter de senaste månadernas börsuppgångar”, avslutar han.

I tider med osäkra framtidsutsikter och risk för lågkonjunktur har bolag med stabil, lönsam tillväxt utvecklats relativt väl. Kvalitetsaktier har historiskt skyddat sina vinster bättre än andra bolag i tider av vinstrecession.

Gällande sektorer hade fonden vid periodens slut en övervikt inom investmentbolag med Investor som betydande innehav samt i informationsteknologi med HMS Networks och Hexagon i spetsen. Fonden var underviktad i teleoperatörer och dagligvaror. De största innehaven var Investor, Volvo, SEB, Atlas Copco och Epiroc.

Riskinformation om fondsparande

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationsbroschyr och faktablad för fonderna finns på amf.se/fonder.

AMF Aktiefond Sverige
fundsweden mutualfunds