2023-10-13 12:39:54

Finwire 3rd Source

AMF Räntefond Lång – Fastighetsobligationer bidrog positivt till avkastningen

Avkastningen i Räntefond Lång uppgick till 0,7 procent under årets tredje kvartal, vilket kan jämföras med 0,4 procent för fondens jämförelseindex.

Avkastningen fick stöd av det höga ränteläget men det största bidraget kom från de minskade kreditspreadarna för fastighetsobligationer i slutet av kvartalet.

”Räntorna gick ner lite under juli månad, drivet av lägre inflationssiffror främst i USA. Därefter har vi sett fortsatt starka makrodata och en inflation som generellt överraskat på uppsidan”, säger fondens förvaltare Johan Moeschlin.

De flesta centralbanker höjde sina styrräntor under perioden och fondens förvaltare menar att det ser ut som att bankerna närmar sig toppen av räntecykeln. Inflationen är dock fortfarande för hög och nu bedömer allt fler att centralbankerna kommer att låta räntorna ligga kvar på en hög nivå under längre tid.

”Ett återkommande tema i Riksbankens kommunikation har varit att deras beslut fattas på inkommande data och vårt huvudscenario är att vi får se ytterligare en höjning i november eftersom den svaga kronan fortsätter att hålla inflationen uppe”, säger Johan Moeschlin.

Svensk ekonomi har visat motståndskraft och sysselsättningen har hållits hög då företagen har varit ovilliga att säga upp sina medarbetare.

”Men den höga styrräntan kommer att få konsekvenser som bör ge avtryck i ekonomin. Vi har till exempel sett en kraftig avmattning i hushållens bankupplåning”, säger Johan Moeschlin.

Marknaden för företagsobligationer utvecklades svagt under sommaren. I september såg förvaltaren dock en återhämtning för fastighetsobligationer – en marknad många bolag haft svårt att komma ut på mot bakgrund av det höga ränteläget.

”Fastighetsbolagen har vidtagit åtgärder för att begränsa sin skuldsättning, vilket reflekteras i att många nu emitterar obligationer med kortare löptider och attraktiva villkor. Vissa mer utsatta bolag har erbjudit räntor på upp till tio procent, vilket är högre än den förväntade avkastningen på börsen”, säger Johan Moeschlin.

Utmaningarna för fastighetsbolagen kvarstår och fonden investerar därför endast i obligationer med korta löptider i bolag som anses stabila. I övrigt utnyttjades de höga korträntorna till att placera i företagscertifikat med en löptid på 3–6 månader under kvartalet. En investering gjordes även i en treårig obligation utgiven av lastbilskoncernen Traton.

Givet det höga ränteläget och att Riksbanken börjar nå toppen av sin räntehöjningsbana har fonden tagit en lite längre duration under kvartalet – en position som kan förlängas ytterligare på tydligare tecken om att räntorna har nått sin topp.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

AMF Räntefond Lång
fundbond mutualfunds