2024-04-16 11:14:49

Finwire 3rd Source

AMF Aktiefond Europa – Stark inledning på börsåret 2024

AMF Aktiefond Europa steg med 10,8 procent under årets första kvartal, medan fondens jämförelseindex steg med 11,7 procent.

Efter en väldigt optimistisk avslutning på 2023, med förväntningar om snara räntesänkningar från centralbankerna, svängde pendeln. Starkare makrosiffror än väntat och en trögare inflationsnedgång gjorde att de förväntade räntesänkningarna sköts på framtiden.

”Marknadens förväntningar har justerats ned från fem sänkningar från den amerikanska centralbanken under 2024 till tre. Detta har fått marknadsräntorna att stiga igen under perioden. Dock har vi sett räntesänkningscykeln inledas i Europa då den schweiziska centralbanken sänkte sin ränta med 25 punkter”, säger fondens förvaltare Rickard Alte.

Trots de dämpade förväntningarna gick de europeiska aktiemarknaderna över lag starkt, drivet av så kallad multipelexpansion, där aktiekurserna steg mer än de förändrade vinstförväntningarna.

”Under första kvartalet har vi även sett nedjusteringar av den förväntade vinsttillväxten, vilket innebär att högre multiplar ligger bakom mer än hela uppgången”, säger Rickard Alte.

Bäst gick börserna i Nederländerna och Danmark, med draghjälp av halvledarbolaget ASML och läkemedelsbolaget Novo Nordisk. Bästa sektorer var IT, industri och banker. Aktiemarknaderna i Storbritannien och Schweiz var bland de sämre, då börserna har ett relativt stort inslag av dagligvaror – en sektor som gick förhållandevis svagt.

”Det geopolitiska läget förvärrades vilket fick oljepriset att stiga i mars, så i slutet av perioden gick även oljesektorn starkt”, säger Rickard Alte.

De främsta bidragen till avkastningen kom från två av fondens största innehav, halvledarbolaget ASML och läkemedelsbolaget Novo Nordisk, samt från IT-bolaget SAP och finansbolaget ING. Negativa bidrag kom från Reckitt Benkiser, Akzo Nobel, Prudential och Nestlé.

Under kvartalet ökade fonden innehaven i börsoperatören Euronext och i skogskoncernen UPM. De största försäljningarna gjordes i Nestlé, Akzo Nobel, L’Oréal och Givaudan.

Värderingen av europeiska aktier ligger på en historiskt låg nivå i jämförelse med amerikanska och skillnaden ökade ytterligare under kvartalet. P/E-talet för tolv månader framåt är 14x jämfört med USA-börsens rekordhöga 21x.

”Den kommande rapportsäsongen blir avgörande för den fortsatta börsutvecklingen och för många bolag gäller det att fortsätta leverera. Förväntansbilden vad gäller bolagens vinster är hög och utrymmet för besvikelser har minskat. Stort fokus kommer förstås även att ligga på inflationsutvecklingen och hur centralbankerna väljer att agera”, säger Rickard Alte.

Fondens innehav är koncentrerat kring drygt 20 aktiva positioner fördelade över olika sektorer. Fokus ligger på kvalitetsbolag med stark balansräkning, som bedöms vara undervärderade och ha en god förväntad avkastningspotential.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

AMF Aktiefond Europa
fundeu mutualfunds