2024-04-16 11:22:57

Finwire 3rd Source

AMF Räntefond Lång – Övervikten i krediter gynnade fondens relativavkastning

Avkastningen i Räntefond Lång uppgick till -0,2 procent under årets första kvartal vilket kan jämföras med -0,5 procent för fondens jämförelseindex. Marknadens förväntningar om snara räntesänkningar kom på skam och räntorna steg i alla löptider.

Ränteuppgången under det första kvartalet är delvis en rekyl efter den kraftiga nedgången under sista kvartalet 2023, men även en följd av att ekonomiska data visat att inflationen inte fallit tillbaka lika snabbt som marknaden trodde i slutet av året. Marknaden förväntar sig färre räntesänkningar än tidigare, enligt förvaltaren Johan Moeschlin.

Den schweiziska centralbanken var ensam om att sänka styrräntan under perioden och den europeiska och amerikanska centralbanken var tydliga med att räntesänkningar inte kommer att vara aktuella förrän inflationen är under kontroll.

Trots ränteuppgången var efterfrågan på risktillgångar god efter en inledande korrigering och börsen nådde nya högstanoteringar. Fondens absolutavkastning var negativ under kvartalet till följd av de stigande räntorna, men i relativa termer gynnades avkastningen av fondens övervikt i företagsobligationer och bostadsobligationer, där spreadarna minskade under hela perioden.

Spreadarna för fastighetsbolagen har konvergerat betydligt, vilket indikerar en minskning av kreditriskpremien. Dessutom har utbudet i fastighetssektorn ökat rejält, från knappt 5 miljarder kronor under det första kvartalet 2023 till 27 miljarder kronor under det första kvartalet 2024.

”Majoriteten av fastighetsbolagen har framgångsrikt stärkt sina balansräkningar, vilket har bidragit till att öka förtroendet för sektorn. Denna positiva trend tyder på en fortsatt tillväxt och stabilitet inom fastighetssektorn”, säger Johan Moeschlin.

När det kommer till företagens kvartalsrapporter har de generellt sett varit positiva, enligt fondens förvaltare. Företagen har visat en imponerande motståndskraft hittills. Dock börjar vissa företag nu uttrycka en växande osäkerhet när det gäller organisk tillväxt och orderingång. Denna osäkerhet kan vara ett tecken på potentiella utmaningar framöver.

”Även konsumtionen har hållits uppe relativt väl, mycket tack vare hushållens buffertar, och vi har ännu inte sett någon [större] våg av varsel eller uppsägningar. Men om den höga räntenivån består kan det bli tuffare för hushållen längre fram”, säger Johan Moeschlin.

Vad gäller Riksbankens agerande har marknaden svängt och prisar nu endast in tre sänkningar under 2024, jämfört med som mest sex stycken vid årsskiftet.

”Pendeln tenderar att svänga mellan ytterlägen och vi tror att marknaden kan underskatta nivån på kommande räntesänkningar, även om den svagare kronan utgör en risk. I dagsläget känner vi oss trygga med att övervikten i krediter ska ge en god avkastning framöver och vi bibehåller vår position med en längre räntebindningstid och en något längre duration”, avslutar Johan Moeschlin.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning och fondandelar kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med risknivå 5–7 enligt fondens faktablad kan minska/öka kraftigt i värde till följd av fondens sammansättning och förvaltningsmetodik. Läs fondernas faktablad och informationsbroschyr för mer information.

AMF Räntefond Lång
fundbond mutualfunds