2020-10-21 10:25:35

Finwire Smallcap

'Att vår bruttomarginal långsiktigt kommer ligga på cirka 95 procent är rimligt' - Klimators vd

Att börsnoteringsaktuella Klimators bruttomarginal långsiktigt kommer ligga på cirka 95 procent är rimligt givet bolagets affärsmodell, säger dess vd Torbjörn Gustavsson. Vidare ser man det som mer realistiskt att man samarbetar eller till och med blir uppköpta av större spelare än att de utvecklar egna konkurrerande algoritmer.

Bolagets nyemission inför börsnoteringen övertecknades, med en teckningsgrad om cirka 277 procent. Beräknad första handelsdag är nu på fredag på Spotlight Stock Market.

"Det finns i dagsläget inga stora spelare inom vägklimatologi. Det är ett mycket nischat ämnesområde som jag och min kollega till stor del har varit drivande inom genom vår forskning", säger bolagschefen.

Han pekar på att bolaget har över 30 års forskning inom vägklimatologi och har idag ett stort försprång gentemot andra aktörer eller lösningar på marknaden. Det uppges ha bekräftats av globala fordonstillverkare som testat Klimators prognoser mot andra konkurrerande lösningar.

"Vi upplever därför inget direkt hot från större spelare utan snarare ett intresse från sådana globala företag att få veta mer om vår teknologi. Möjligheten till samarbeten, eller kanske till och med uppköp, med globala aktörer känns för oss mer realistiskt än att någon sådan aktör skulle försöka utveckla egna algoritmer för att göra prognoser om vägväder", förklarar Gustavsson.

Det framgår av prospektet att efterfrågan är stor på Klimators vägväderdata. Bolaget uttrycker till och med att under det senaste året har man tackat nej till ett flertal förfrågningar om samarbeten med hög ekonomisk potential på grund av resursbrist.

"Det finns en god efterfrågan inom egentligen alla infrastrukturområden som på olika sätt behöver ta hänsyn till vinterväder. Vi har valt att fokusera på vintervägsindustrin och fordonsindustrin i ett initialt skede för att våra lösningar passar väldigt bra in där och efterfrågas av våra potentiella kunder. Vi får nästan varje vecka in nya förfrågningar. En av våra största utmaningar just nu är att avgränsa oss och fokusera på att utveckla affärer inom vintervägs- och fordonsindustrin", säger bolagschefen och fortsätter:

"Det är ofta svårt att tacka nej till uppdrag som egentligen är väldigt intressanta och har en stor affärspotential men som ligger utanför våra fokussegment."

Han nämner vidare att man gjorde en strategiomläggning för ungefär fem år sedan för att satsa på att utveckla tjänster som baseras på klimatmodellen.

"Tidigare levde vi lite ur hand i mun på de forskningsprojekt och anslag som vi erhöll, vilket gjorde det svårare att planera vår verksamhet på ett bra sätt", berättar vd:n.

Klimator är idag baserat i Göteborg med 16 anställda. Såvitt bolaget känner till finns det totalt 17 personer med doktorsgrad inom ämnet vägklimatologi i världen, varav fyra arbetar på Klimator. Organisationen kommer nu skalas upp.

"Vi har hittills upplevt att det finns ett stort intresse av att jobba hos Klimator, vilket kanske beror på att Autotech har blivit ett hett teknikområde. I Göteborg finns flera stora arbetsgivare inom fordonsindustrin som naturligtvis rekryterar många duktiga personer, men samtidigt tror jag att det lockar många att få jobba med lösningar för fordonsindustrin i en startup som Klimator", säger Gustavsson.

Under det första halvåret hade bolaget en omsättning på 3,2 miljoner kronor, och en i princip lika stor rörelseförlust.

Samtidigt är lönsamhetspotential stor, givet skalbarheten i affärsmodellen.

Bruttomarginalerna på vägväderdata är höga och ligger idag på mellan 80–90 procent. Bolagets långsiktiga målsättning är att nå en bruttomarginal om cirka 95 procent.

"Vår särkostnad för att sälja prognoser till ytterligare en kund är mycket marginell och består av kostnader för datatrafik och serverutnyttjande. Vår sensorteknologi, Ahead, som ligger lite längre fram i tiden innan den är i kommersiell fas kommer ha royaltybaserade intäktsströmmar, vilket innebär intäkter med 100 procent bruttomarginal", förklarar bolagschefen.

Att bruttomarginalen långsiktigt kommer ligga på cirka 95 procent är rimligt givet affärsmodellen. Gustavsson tillägger dock att bolaget naturligtvis kommer bära kostnader för att sätta upp och löpande underhålla algoritmer för länder, men dessa kostnader hamnar längre ner i resultaträkningen.

Avslutningsvis uttrycker bolagschefen att det är glädjande att intresset kring bolaget har ökat betydligt på sistone från marknadens sida, vilket investerarkollektivet verkar instämma i givet den övertecknade nyemissionen.

Carl Becht
carl.becht@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Klimator
exclusive finwire ipo stocks tech